Synchronization problems: Alternative synchronization