Synchronisationsprobleme: Alternative Synchronisation